Geen producten (0)

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden:


1.Algemeen.
Deze verkoop voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Telecom123.

Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit.
Alle rechten voorbehouden.
Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud.
Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.

2.Bestellingen.
Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per post, fax, telefoon of via internet.
Telecom123 verstuurt bij een bestelling per email een orderbevestiging en houd u op de hoogte van de status van de order.
Bestellingen gedaan via fax, telefoon of post worden alleen op verzoek bevestigd.
2.1 Er is geen minimaal bestelbedrag.
2.2 Telecom123 heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours te verbinden.

3.Prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.Betalingsvoorwaarden.
4.1 U dient bij afhalen contant te betalen, of overschrijving vooraf, of aan de postbode bij rembours zendingen.
4.2 Als Telecom123 toestaat dat er op rekening wordt betaald geldt er een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
4.3 Bij een factuuradres buiten Nederland wordt er eerst een pro-forma factuur verzonden, deze moet in zijn geheel zijn voldaan aan Telecom123 waarna levering van de bestelling plaats vindt.

5.Levering.
5.1 Data en termijnen van leveringen zijn te allen tijde slechts indicatief. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
5.2 Eventuele genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email worden gemeld.
5.4 Consumenten hebben recht op een bedenktijd (ook wel zichttermijn genoemd) van zeven dagen. Mits compleet, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking kunt dit aan ons retourneren. Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.
5.5 Tussen opeenvolgende orders van een klant kunnen er verschillen zijn in de uitvoering van een product. Wij proberen deze wijzigingen waar mogelijk vooraf via de website kenbaar te maken.
5.6 Model en/of softwareveranderingen kunnen niet leiden tot omruil.
5.7 Pakketpost kan binnen Nederland op verzoek verzekerd verstuurd worden conform de overeenkomsten PostNL. Enveloppe zendingen zijn altijd voor eigen risico van de ontvanger. Beschadigde pakketten dient de klant niet in ontvangst te nemen.
5.8 Buitenlandzendingen worden altijd met track&trace code als Priority verstuurd. Buitenlandzendingen zijn altijd voor risico van de koper.
5.9 Extra verzendkosten voortvloeiend als gevolg van dat de bezorger niet heeft kunnen afleveren, zijn altijd voor kosten van de koper. Deze kosten worden nooit vergoed.
5.10 Producten geleverd binnen dezelfde factuur mogen onderling per merk en type geen verschillen hebben in uitvoering, uiterlijk of kwaliteit, tenzij vooraf anders overeengekomen is met de klant.

6.Eigendomsvoorbehoud.
Telecom123 behoudt onverkort en volledig de eigendom van de producten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen.
Tot dat moment is de klant evenmin gerechtigd om de producten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren dan wel uit haar macht te brengen.

7.Produktinformatie.
7.1 De informatie op onze website is slechts indicatief.
Telecom123 is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
7.2 De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassingen.
7.3 Producten kunnen tussentijds gewijzigd worden zonder kennisgeving aan de klant of op de website. Wij streven er naar dat wijzigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit en functionaliteit.
7.4 Modelveranderingen kunnen niet leiden tot omruil.
7.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor toekomstige veranderingen in netwerken/oproepprotocollen/coderingen/frequentie waardoor de semafoon ongeschikt voor gebruik wordt.

8.Garantie.
8.1 Indien binnen 12 maanden na factuurdatum het verkochte product naar het oordeel van Telecom123 gebrekkig is, dan zal, ter keuze van Telecom123, het product worden gerepareerd of vervangen.
Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten.
8.2 De koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van Telecom123, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.
8.3 Voor val of vochtschade, schade aan display, holster, verende contacten van programmeer interfaces, kettingen, elastische cords, batterijen en accu's geldt geen garantie.
8.4 Zet nooit de batterij er verkeerd in. Dit beschadigd het elektrische circuit van de semafoon, en valt nooit onder garantie.
De semafoon is voorzien van een zeer gevoelige processor chip.
Gebruik uitsluitend batterijen van een bekend merk.
8.5 Bij vervanging door een soort gelijk apparaat kan het zo zijn dat het nieuwere model anders functioneert dan U gewend ben. Ook is er de mogelijkheid dat eerder aangeschafte accessories, geprogrammeerde code-plugs etc. niet meer uitwisselbaar zijn.
8.6 Iedere semafoon is gemarkeerd. Indien de semafoon geopend wordt, vervalt de garantie.
8.7 Gebruik van programmeer software is geheel op eigen risico.
8.8 De garantie is van toepassing op de eerste eigenaar van het artikel en is niet overdraagbaar. Koopt of verkoopt u een product van of aan iemand anders dan komt de garantie te vervallen.
8.9 Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit gebruik van deze, of andere gebruikte software.
Het gebruik van verkeerde software kan onherstelbare schade aan Uw semafoon veroorzaken.

9.(Terug)zending van producten, herroepingsrecht.
9.1 Telecom123 is nooit aansprakelijk voor vertraging, verlies of schade bij transport van producten.
9.2 De klant wordt geacht de producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen 14 dagen na levering aan Telecom123 is gezonden.
Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op en Telecom123 heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.
9.3 Te retourneren artikelen dienen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retour zending binnen 14 dagen aan Telecom123 te worden verzonden.
De betaling voor de goederen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen en goed bevonden, aan u terugbetalen.
9.4 De afgeleverde producten moeten 100% verkoopwaardig zijn.
Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht.
De verpakking moet ongeopend, het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending.
9.5 Telecom123 behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Telecom123 of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant is of anderszins voor uw risico komt, zal Telecom123 u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.
Telecom123 heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag, in te houden.
9.6 Batterijen en accu's kunnen nooit omgeruild worden.
9.7 Acculaders en programmeerinterfaces worden eerst door ons uitvoerig getest, alvorens wij eventueel besluiten Uw aankoopbedrag terug te geven.
9.8 De retour/bedenktijd periode is geen proef- en testperiode, daarom is er slechts 1x de mogelijkheid van model te wisselen.
Wij adviseren daarom graag wat voor U het meest geschikte product is. Verzendkosten worden door de klant betaald.
De retour/bedenktijd periode is maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
9.9 Door ons voorgeprogrammeerde semafoons zijn altijd uitgesloten van retour/bedenktijd periode. Deze zijn namelijk klant specifiek voorgeprogrammeerd voor Uw toepassing.
9.10 Software en bijbehorende producten zijn altijd uitgesloten van retour/bedenktijd periode.
9.11 Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant wanneer deze gebruik maakt van de retour/bedenktijd periode.

10.Aansprakelijkheid.
Telecom123TxShop is niet aansprakelijk voor voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de klant zijn werknemers, vertegenwoordigers of van derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige producten of in andere gevallen indien niet vaststaat dat een dergelijke verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door schuld van Telecom123.

11.Tussentijdse beëindiging.
Als de klant tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, dan wel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van Telecom123 op de klant onmiddellijk opeisbaar worden.

12.Intellectuele eigendom.
Alle kennis, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de producten blijven eigendom van Telecom123.
Behoudens schriftelijke toestemming van Telecom123 zal de klant deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, dan wel enige aanduiding van Telecom123TxShop verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.

13.Overmacht.
Telecom123 is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om nakoming van de overeenkomst uit te stellen dan wel op te zeggen.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van producten, schade aan productie faciliteiten.

14.(Buiten)gerechtelijke kosten
14.1 Als de Klant nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen, gebruiken, de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, heeft Telecom123 het recht de overeenkomst op te zeggen en/of in en buiten rechte ontbinding van de overeenkomst te vorderen en volledige schadevergoeding te verlangen.
14.2 Als Telecom123 genoodzaakt is ontbinding te vorderen zoals bedoeld in het voorgaande lid of om de nakoming van deze overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van eventuele (achterstallige) termijnen, lasten, boetes of andere bedragen die de klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte door Telecom123 gemaakt, voor rekening van de klant.
De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Euro 1500,=. Daarnaast blijft de klant verplicht om de volledige kosten van rechtsbijstand aan Telecom123 te vergoeden.
14.3 Bij te late betaling is de klant rente verschuldigd bent van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

15.Geschillen.
15.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost, indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in arrondissement waar Telecom123 is gevestigd bevoegd, tenzij Telecom123 voor de rechter van uw woon respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Contact gegevens:
Telecom123
Heusden

www.Telecom123.nl
info@Telecom123.nl
TechnoControl KvK 69278482
NL26INGB0007978772
BTW NL152919739B04


Vragen? Whatsapp of Email svp.
Direct support met afbeeldingen.
+31648192181
Dagelijks tot 22.00 uur.
Ook op zaterdag en zondag.
Bellen kan in geval van nood.
Bezoek uitsluitend op afspraak.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies.

Facebook Twitter